关键词不能为空

当前您在: 主页 > 人物热搜 >

三字经全文及注音

作者:admin
来源:https://www.xiaoweima.com
日期:2020-01-06 03:53
福彩3d三字经
rén zhī chū? xìng běn shàn? xìng xiàng jìn? xí xiàng yuǎn?
人? 之? 初 ? ? 性? 本? ? 善?? ? 性? 相? ? 近???????习? 相? ? 远
gǒu bú jiāo? xìng nǎi qiān? jiāo zhī dào? guì yǐ zhuān?
苟? 不? 教 ? ?性? ? 乃? 迁 ?? 教? 之 道 ?? 贵? 以? 专
xī mèng mǔ? zé lín chù? zǐ bú xué? duàn jī zhù?
昔? 孟? 母 ?择? 邻? 处?? 子? 不? 学 ? 断? 机? 杼
dòu yàn shān? yǒu yì fāng? jiāo wǔ zǐ? míng jù yáng?
窦? ? 燕? 山????????有? 义? 方?????? 教? 五 子 ? 名? 俱? 扬
yǎng bú jiāo? fù zhī guò? jiāo bú yán? shī zhī duò
养? ? 不? 教?????? 父? 之? 过 ? 教? 不? 严?????师? 之? 惰
zǐ bú xué? fēi suǒ yí? yòu bú xué? lǎo hé wéi
子? 不? 学 ? ?非? 所? 宜 ? ?幼 不? 学 ? ?老? 何? 为
yù bú zhuó? bú chéng qì? rén bú xué? bú zhī yì
玉? 不? 琢??????不? 成? 器?????人? 不? 学?????不? 知? 义
wéi rén zǐ? fāng shǎo shí? qīn shī yǒu? xí lǐ yí
为? 人? 子 ? ?方? 少? ? 时???????亲? 师? 友????习? 礼 仪
xiāng jiǔ líng? néng wēn xí? xiào yú qīn? suǒ dāng zhí
香? ? 九? 龄 ? ? ?能? 温? 席???? ?孝? 於? 亲??????所? 当? ? 执
róng sì suì? néng ràng lí? dì yú zhǎng? yí xiān zhī
融? 四? 岁 ? ?能? 让? 梨 ? 弟? 於? 长???????宜? 先? 知
shǒu xiào dì? cì jiàn wén? zhī mǒu shù? shí mǒu wén
首? ? ? 孝? 弟?????次? 见? ? 闻 ? 知? 某? ? 数?????识? 某? 文

yī ér shí? shí ér bǎi? bǎi ér qiān? qiān ér wàn
一? 而? 十? 十? 而? 百? 百? 而? 千??????千? ? 而? 万
sān cái zhě? tiān dì rén? sān guāng zhě? rì yuè xīng
三? 才? 者 ? ? 天 地? 人 ? ?三? 光? ? 者?????日? 月? 星
sān gāng zhě? jun chén yì? fù zǐ qīn? fū fù shùn
三? ? 纲? ? 者??????君 臣? 义????父? 子? 亲 ? ?夫 妇? 顺
yuē chūn xià? yuē qiū dōng? cǐ sì shí? yùn bú qióng
曰? ? 春? ? 夏 ? ?曰? 秋? 冬???????此? 四? 时???????运? 不? 穷
yuē nán běi? yuē xī dōng? cǐ sì fāng? yīng hū zhōng
曰? ? 南? 北 ? 曰? 西? 东 ? ?此 四? 方??????应? 乎? 中
yuē huǒ shuǐ? mù jīn tǔ? cǐ wǔ háng? běn hū shù
曰? ? 火? 水 ? 木? 金? 土 ?此? 五? 行 ? ? ?本? 乎? 数
yuē rén yì? lǐ zhì xìn? cǐ wǔ cháng? bú róng wěn
曰? 仁? 义??????礼? 智? 信??????此? 五? 常?????? 不? ? 容? 紊
dào liáng shū? mài shǔ jì? cǐ liù gǔ? rén suǒ shí
稻? ? 粱? ? 菽 ? 麦? 黍? 稷?????此? 六? 谷?????人? 所? 食
mǎ niú yáng? jī quǎn shǐ? cǐ liù chù? rén suǒ sì
马? 牛? 羊 ? 鸡? 犬? 豕??????此? 六? 畜??????人? 所? 饲
yuē xǐ nù? yuē āi jù? ài è yù? qī qíng jù
曰? 喜? 怒????曰? 哀? 惧?????爱 恶 欲????七 情? ? 具
páo tǔ gé? mù shí jīn? yǔ sī zhú? nǎi bā yīn
匏? ? 土 革?????木? 石? 金??????与? 丝? 竹 ??乃? 八? 音

gāo céng zǔ? fù ér shēn? shēn ér zǐ? zǐ ér sūn
高? 曾? ? 祖 ? 父? 而? 身 ?? 身? 而 子 ? ?子? 而? 孙
zì zǐ sūn? zhì xuán céng? nǎi jiǔ zú? rén zhī lún
自? 子? 孙??????至? 玄? ? 曾??????? 乃? 九? 族???????人? 之? 伦
fù zǐ ēn? fū fù cóng? xiōng zé yǒu? dì zé gōng
父? 子? 恩 ? 夫 妇? 从 ?? 兄? ? 则? 友 ? 弟? 则? 恭
zhǎng yòu xù? yǒu yǔ péng? jun zé jìng? chén zé zhōng
长? ? ? 幼? 序??? ?友? 与? 朋?? ? ?君 则? 敬????????臣? 则? 忠
cǐ shí yì? rén suǒ tóng? fán xùn méng? xū jiǎng jiū
此? 十? 义????? 人 所? 同?????? 凡? 训? 蒙??????须? 讲? 究
xiáng xùn gǔ? míng jù dú? wéi xué zhě? bì yǒu chū
详? ? ? 训? 诂 ? 名? 句? 读??????为 学? ? 者??????必? 有? 初
xiǎo xué zhōng? zhì sì shū? lùn yǔ zhě? èr shí piān
小? ? 学? 终??????? 至 四? 书??????论? 语? 者?????二 十? 篇
qún dì zǐ? jì shàn yán? mèng zǐ zhě? qī piān zhǐ?
群? 弟? 子?? ? 记? 善? ? 言?????孟? 子? 者??????七? 篇? ? 止
jiǎng dào dé? shuō rén yì? zuò zhōng yōng? zǐ sī bǐ
讲? ? ? 道? 德 ? ?说? 仁 义???????作? 中? ? 庸 ? ?子? 思? 笔
zhōng bú piān? yōng bú yì? zuò dà xué? nǎi céng zǐ?
中? ? 不? 偏 ? ? ?庸? 不 易??????作? 大? 学??????乃? 曾? 子
zì xiū qí? zhì píng zhì? xiào jīng tōng? sì shū shú
自? 修? 齐 ? 至? 平? 治 ? ? 孝? 经? ? 通 ? ? 四? 书? 熟

rú liù jīng? shǐ kě dú? shī shū yì? lǐ chūn qiū?
如? 六? 经 ? ?始? 可? 读????诗? 书? 易??????礼? 春? ? 秋
hào liù jīng? dāng jiǎng qiú? yǒu lián shān? yǒu guī cáng?
号? ? 六? 经??????? 当? 讲? ? 求 ? 有? 连? ? 山???????有? 归? ? 藏
yǒu zhōu yì? sān yì xiáng? yǒu diǎn mó? yǒu xùn gào?
有? ? 周? 易???????三 易? 详???????有? 典? 谟???????有? 训? 诰
yǒu shì mìng? shū zhī ào? wǒ zhōu gōng? zuò zhōu lǐ?
有? 誓? 命 ? ? 书? 之? 奥 ?我? ? 周? 公 ? ? 作? 周? 礼
Zhu liù guān? cún zhì tǐ? dà xiǎo dài? zhù lǐ jì?
著? 六? 官 ? ?存? 治? 体?????大? 小? 戴??????注? 礼 记
shù shèng yán? lǐ lè bèi? yuē guó fēng? yuē yǎ sòng?
述? ? 圣? ? 言?????礼? 乐? 备????曰? 国? ? 风?????曰? 雅? 颂
hào sì shī? dāng fěng yǒng? shī jì wáng? chūn qiū zuò?
号? 四? 诗????? 当? ? 讽? ? 咏 ? ?诗? 既? 亡 ? 春? ? 秋? 作
yù bāo biǎn? bié shàn è? sān chuán zhě? yǒu gōng yáng?
寓? 褒? 贬 ? 别? 善? 恶 三? 传? ? 者 ? 有? 公? 羊
yǒu zuǒ shì? yǒu ? gǔ liáng? jīng jì míng? fāng dú zǐ?
本文来自网络,不代表本网站立场,转载请注明出处:https://www.xiaoweima.com/13718.html

三字经全文及注音的相关文章

 • 中国体育彩票销售系统快速入门手册

  中国体育彩票销售系统快速入门手册 1. 登录系统 输入体彩中心提供的8位U盾密码(12345678),按下确定Enter键,系统将进入销售员登录界面。 、· 输入体彩中心提供的3位用户名和6位销

  实时热搜
 • 对我国体育彩票法律规制的思考

  摘要:运用文献资料法对我国体育彩票法制现状进行分析,发现我国体育彩票存在着立法层次低、法律制度不健全、政府监管乏力、体彩种类单一、发行成本较高等诸多法制弊端。针对

  游戏热搜
 • 彩票项目合作协议

  体彩合作经营协议 第一条 、合作内容及期限 一、合作内容 甲乙双方经过友好协商,就如下内容达成一致: 1、 甲乙双方一致同意开展体育彩票合作经营。 2、 乙方在其门面(地址:

  实时热搜
 • 美国彩票制度

  下面是古文鉴赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!谢谢!! 九歌·湘君?屈原??朗诵:路英君不行兮夷犹,蹇谁留兮中洲。?美要眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟。?令沅湘兮无波,使江

  游戏热搜
 • 彩票研究规律

  概率分布与随机号码 排列数字游戏本质是一种概率游戏, 一般主导者占据优势概率,参与者占据弱势地位。 所以总是主导者赢多输少。而参与者输多赢少。 (所以说:彩票其实真的没

  娱乐热搜
 • 体彩11选5任选胆拖中奖金额查核表

  任选三胆拖中奖金额查核表 胆拖 方式 投资 金额 中奖金额 投资方案 1胆全拖 任选四胆拖中奖金额查核表 胆拖 方式 投资 金额 中奖金额 投资方案 1胆全拖 3胆全拖 3胆7拖 3胆6拖 3胆5拖

  实时热搜